กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ตำบลลอมคอม อำเภอพล จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3


การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

 

More...
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

กลุ่มงาน................. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
" เทคโนโลยีทันสมัย  ใส่ใจบริการ "

 
Social Network

 

DMC OBEC-Asset

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      33 คน

สถิติเดือนนี้:   635 คน

สถิติปีนี้:        2785 คน

สถิติทั้งหมด: 8152 คน

 


อำนาจหน้าที่

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งกลุ่มราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำแนกภารกิจ ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่  ดังนี้

    1.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

        1.1 งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

        1.2 งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)

        1.3 งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

        1.4 งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

        1.5 งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

    2. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

         2.1 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

         2.2 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

         2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

         2.4 การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

         2.5 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

          2.6 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

    3. งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         3.1 จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน

         3.2 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

         3.3 งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

         3.4 งานศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์

         3.5 งานดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ

         3.6 งานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

         3.7 งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

    4. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

         4.1 งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

         4.2 งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

         4.3 งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

         4.4 การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่